موتورخانه

صفحه اصلی/موتورخانه

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB02035

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۱۸:۰۲ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه میدان قدی تربت جام/خراسان رضوی، تربت جام شناسه موتورخانه :B3 4141246822 شماره گزارش بازرسی : SNE02FB020350270 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1402/01/29 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01140

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۱۵:۳۹ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه بلوار دانشجو/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 4120207490 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011400169 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/13 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01162

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۱۴:۰۰ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه چهارراه ورزش/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 5108299705 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011620193 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/13 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01156

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۱۲:۲۱ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه خیابان کوهسنگی/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 40427465112 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011560176 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/10 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01158

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۱۰:۳۶ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه خیابان گاز/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 4073276470 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011580190 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/12 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01152

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۰۸:۵۲ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه کوی طلاب/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 4052946969 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011520188 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/12 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01155

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۰۷:۱۷ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه قرنی/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 4092715790 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011550173 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/03 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01151

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۰۵:۳۲ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه شهید رجایی/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 4101744448 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011510183 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/11 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01154

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۰۳:۵۵ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه فلسطین/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 4003968089 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011540177 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/08 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

گزارش بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانهFB01153

توسط |۱۴۰۲-۳-۱۱ ۱۱:۰۲:۰۵ +۰۰:۰۰۱۱ام خرداد, ۱۴۰۲|موتورخانه دسته بندی ها|

نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه شهید عباسی/خراسان رضوی، مشهد شناسه موتورخانه :B3 4114342990 شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011530174 عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد تاریخ معاینه فنی : 1401/11/13 مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir