بازرسی آسانسور های کششی از سال 1381 در ایران اجبار گردید. استاندارد 1-6303 براساس استاندارد EN81 تدوین شده است. ایمنی استفاده کنندگان، سرویس کاران و بهره برداران موضوع استاندارد است.