آزمایشگاه شرکت سروش ناظران ارم در زمینه انجام آزمایشات هیدرواستاتیک و آزمون جذب ضربه به عنوان همکار استانداردهای ملی 6792 و 6437 می باشد .

این شرکت دارای تجهیزات پیشرفته آزمون تعیین ارتفاع سقوط بحرانی و سطح جذب ضربه کف پوش های زمین بازی می باشد و توانسته است به عنوان آزمایشگاه همکار ، تاکنون سطوح ضربه در زمین های بازی را براساس استاندارد 6437 و EN1177 مورد آزمون قرار دهد .