بطور کلی انجام بازدید و بازرسی از مراکز تهیه ، تولید و نگهداری و پخش محصولات غذایی در چارچوپ قانون موارد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و قانون تعزیرات مواد غذایی و بهداشتی و قانون تعزیرات مواد غذایی و بهداشتی و قانون تعزیرات مواد غذایی و بهداشتی انجام می گیرد. در حقیقت اعتبار و اقتدار هر دستگاه جهت اعمال اقدامات اجرایی براین اساس صورت می پذیرد .

باید بدانیم که مهمترین بخش برای انجام این امور ، شناختن هدف و یا اهداف اداره جهت انجام بازرسی و یا بازدید های فنی و بهداشتی است .

انجام بازرسی و بازدیدهای فنی از مهمترین و عمده ترین وظایف واحدهای نظارتی است و انجام سایر امور نباید بازرسی های بهداشتی را تحت الشعاع قرار دهد .