از آنجا وسایل تفریحی و شهربازی در دسترس عموم قرار دارند . در حقیقت با بازرسی این وسایل می توان خطرات ناشی از آن ها را به حداقل رساند . بازرسی تجهیزات تفریحی شامل تجهیزات زمین بازی ، تجهیزات ورزشی در فضای عمومی ، تجهیزات بادی ، سرسره آبی ، تجهیزات شهربازی می باشند .