لیفتراک در صنعت نقش بسیار مهمی را در جابجایی اجسام ایفا می کند .

بازرسی لیفتراک ها به صورت روزانه توسط راننده و بصورت ادواری و سالیانه توسط شرکت های تائید صلاحیت شده بازرسی می شوند . تمام بازرسی های مطابق چک لیست بازرسی لیفتراک انجام می پذیرد .

بازرسی های ادوراری لیفتراک باید توسط شرکت هایی که از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و سازمان ملی استاندارد ایران مطابق استاندارد ISO 17020 تائید شده اند مورد بازرسی قرار گیرند .

بازرسی لیفتراک مطابق استاندارد ANSI B56.1 انجام پدیرفته و پس از بازرسی گواهی سلامت لیفتراک صادر می گردد .