شهربازی

صفحه اصلی/شهربازی

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FP01037

توسط |۱۴۰۲-۵-۲۴ ۱۱:۰۱:۱۰ +۰۰:۰۰۲۴ام مرداد, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک فیض نام بهره بردار : قصر بازی پارسیان فارس بارکد وسیله : 87359 محل بوستان : شیراز . خیابان نصر بلوار فیض   . مجموعه مرکب فیض شماره گواهینامه : SNE01FP010230051 تاریخ صدور : 1401/12/24 تاریخ اعتبار : 1402/11/19

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FP01024

توسط |۱۴۰۲-۵-۲۴ ۱۰:۵۸:۱۷ +۰۰:۰۰۲۴ام مرداد, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک امینی نام بهره بردار : قصر بازی پارسیان فارس بارکد وسیله : 87358 محل بوستان : شیراز . بلوار سرداران  . خیابان ولی عصر کوچه 8 فرعی  .مجموعه مرکب امینی شماره گواهینامه : SNE01FP010240052 تاریخ صدور : 1401/12/24 تاریخ اعتبار : 1402/11/19

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FP01025

توسط |۱۴۰۲-۵-۲۴ ۱۰:۵۵:۰۹ +۰۰:۰۰۲۴ام مرداد, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک نماز نام بهره بردار : قصر بازی پارسیان فارس بارکد وسیله : 89121 محل بوستان : شیراز . بلوار نصر . بوستان نماز . مجموعه مرکب یک سکوی غربی شماره گواهینامه : SNE01FP010250053 تاریخ صدور : 1401/12/24 تاریخ اعتبار : 1402/11/19

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FP01026

توسط |۱۴۰۲-۵-۲۴ ۱۰:۵۱:۵۵ +۰۰:۰۰۲۴ام مرداد, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک رضوی نام بهره بردار : قصر بازی پارسیان فارس بارکد وسیله : 88368 محل بوستان : شیراز . بلوار سرداران  . مجموعه مرکب رضوی شماره گواهینامه : SNE01FP010260054 تاریخ صدور : 1401/12/24 تاریخ اعتبار : 1402/11/19

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FP01027

توسط |۱۴۰۲-۵-۲۴ ۱۰:۴۸:۳۰ +۰۰:۰۰۲۴ام مرداد, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک خبرگزاری نام بهره بردار : قصر بازی پارسیان فارس بارکد وسیله : 91852 محل بوستان : شیراز . بلوار نصر . جنب کارخانه کانادا . پارک خبرگزاری شماره گواهینامه : SNE01FP010270055 تاریخ صدور : 1402/05/08 تاریخ اعتبار : 1403/05/08

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FP01028

توسط |۱۴۰۲-۵-۲۴ ۱۰:۴۴:۳۳ +۰۰:۰۰۲۴ام مرداد, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک زیبا شهر نام بهره بردار : قصر بازی پارسیان فارس بارکد وسیله : 91853 محل بوستان : شیراز . اول ورودی زیبا شهر   . بوستان زیبا شهر شماره گواهینامه : SNE01FP010280056 تاریخ صدور : 1402/05/08 تاریخ اعتبار : 1403/05/08

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FP01028

توسط |۱۴۰۲-۵-۲۴ ۱۰:۴۰:۲۱ +۰۰:۰۰۲۴ام مرداد, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک زیبا شهر نام بهره بردار : قصر بازی پارسیان فارس بارکد وسیله : 91853 محل بوستان : شیراز . اول ورودی زیبا شهر  . بوستان زیبا شهر شماره گواهینامه : SNE01FP010280056 تاریخ صدور : 1402/05/08 تاریخ اعتبار : 1403/05/08

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FP01029

توسط |۱۴۰۲-۵-۲۴ ۱۰:۳۷:۴۴ +۰۰:۰۰۲۴ام مرداد, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک زیبا شهر نام بهره بردار : قصر بازی پارسیان فارس بارکد وسیله : 91854 محل بوستان : شیراز . کنار کمپ زیبا شهر   . بوستان زیبا شهر شماره گواهینامه : SNE01FP010290057 تاریخ صدور : 1401/05/08 تاریخ اعتبار : 1402/05/08

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FP01030

توسط |۱۴۰۲-۵-۲۴ ۱۰:۳۵:۱۸ +۰۰:۰۰۲۴ام مرداد, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک میخک نام بهره بردار : قصر بازی پارسیان فارس بارکد وسیله : 89332 محل بوستان : شیراز . بلوار نصر  . مجموعه مرکب میخک شماره گواهینامه : SNE01FP010300058 تاریخ صدور : 1401/12/24 تاریخ اعتبار : 1402/11/19

گواهینامه بازرسی اصلی سالیانه FP01031

توسط |۱۴۰۲-۵-۲۴ ۱۰:۳۲:۱۳ +۰۰:۰۰۲۴ام مرداد, ۱۴۰۲|شهربازی دسته بندی ها|

نام بوستان : پارک سما نام بهره بردار : قصر بازی پارسیان فارس بارکد وسیله : 89331 محل بوستان : شیراز . بلوار شهید شیرودی . خیابان امداد .  مجموعه مرکب سما شماره گواهینامه : SNE01FP010310059 تاریخ صدور : 1401/12/24 تاریخ اعتبار : 1402/11/19

شرکت سروش ناظران ارم ارائه دهنده انواع خدمات بازرسی 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

شیراز، بلوار سیاحتگر، روبروی کوچه 29 جنب عینک فروشی 30-40

Phone: 07138218596

Mobile: 09171194632

Fax: 07138218596

Web: www.sornaeram.ir