مجوز بهره برداری سالیانه FA01004

توسط |۱۴۰۱-۲-۱۸ ۰۵:۰۰:۰۳ +۰۰:۰۰۱۸ام اردیبهشت, ۱۴۰۱|شهربازی دسته بندی ها|

نام متقاضی / بهره بردار : احمد حسینی شماره گواهینامه : SNE01FA010040001 نام زمین : شهربازی ستاره آدرس محل بازرسی : شیراز شهربازی مجتمع ستاره فارس تاریخ صدور : 1401/01/16 اعتبار یکسال پس از تاریخ