نام ساختمان و آدرس : موتورخانه ساختمان مرکزی بانک ملی، موتورخانه شماره دو(اداری)/اراک،ابتدای خیابان شهید رجایی

شناسه موتورخانه :B3 12027213903-1

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012240207

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد