بازرسی تایید نوع موتور سیکلت همگام با اخذ تاییدیه از سازمان استاندارد در زمینه بازرسی نوع خودرو و با توجه به آنکه تمامی موتورسیکلت هایی که به مرحله تولید می رسند باید مطابق استانداردهای ملی موتورسیکلت که از سوی سازمان ملی استاندارد اجباری شده ، باشند و با توجه به پتانسیل این شرکت و دریافت تایید صلاحیت ارائه خدمات بازرسی تایید نوع و COP موتورسیکلت از مرکز ملی تاییذ صلاحیت ایران به شماره NACI/IB503 صورت پذیرفت ، که با توجه به استانداردهای اجباری که در حال حاضر برای تایید نوع COP یک مدل موتورسیکلت نیاز می باشد ، خدمات بازرسی ارائه می گردد .