نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه بازار اراک/اراک،ابتدای بازار سرپوشیده

شناسه موتورخانه :B3 12018292467

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012250208

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد