طرح بازرسی دستگاه های تفریحی ( ADIPS ) و طرح اعتبار بخشی کارکرد بازی بادی ( PIPA ) . باید سازه های بادی هر سال یک بار حداقل مورد بازرسی قرار گیرند . برای پیشگیری از حوادث و ایجاد احساس آرامشی در والدین در زمان بازی کودکان ، استانداردهای سفت و سختی برای طراحی ، ساخت و نگهداری سازه های بادی در نظر گرفته شده است .

سازه های بادی بازی روشی خوب و بسیار ایمن برای کودکان است تا تمرین و ورزش کنند در حالی که سرگرم هم شده اند و انرژی خود را به طور مثب آزاد می کنند .