نام بوستان : پارک شهر

نام بهره بردار : فیروز حکمت خو

بارکد وسیله : 3469

محل بوستان : فارس – شهرستان آباده – پارک شهر

شماره گواهینامه : SNE01FA010100008

تاریخ صدور : 1401/03/22

تاریخ اعتبار : 1401/03/14