نام بوستان : بوستان پارک شهر ( 440 )

نام بهره بردار : امین حکمت خو ( 2031 )

بارکد وسیله : 13556

محل بوستان : فارس ، آباده ، پارک شهر آباده

شماره گواهینامه : SNE01FI010030044

تاریخ صدور : 1401/03/24

تاریخ اعتبار : 1402/03/13