نام و نام خانوادگی : همایون جهانی

شماره پرسنلی : SNE-P-019

کدملی : 0069431469

سمت  : بازرس شهربازی ، سازه بادی ، زمین بازی ، وسایل بدنسازی ثابت

تاریخ انقضاء : 1401/06/31