نام و نام خانوادگی : علی امیری

شماره پرسنلی : SNE-P-017

کدملی : 2281149757

سمت 1 : مدیر فنی ( جرثقیل ، لیفتراک ، موتورسیکلت )

سمت 2 : بازرس ( زمین بازی ، وسایل بدنسازی ثابت ، آسانسور و پلکان برقی )

تاریخ انقضاء : 1403/12/31