نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه غدیر گناباد/خراسان رضوی، گناباد

شناسه موتورخانه :B3 4061780614

شماره گزارش بازرسی : SNE02FB020440286

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1402/01/28

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد