نام ساختمان:ساختمان اداره نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمان

نوع ساختمان:اداری

آدرس: استان کرمان، شهرکرمان، بلوار جمهوری بعد از 20 متری نادر

نسبت انرژی ساختمان: 5/1

رده ی انرژی: F

شماره برچسب: SNE02FE020020202