نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه غفاری/اراک،خیابان آیت الله غفاری، نرسیده به خیابان انوری

شناسه موتورخانه :B3 12031012657

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012260209

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد