نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه بلوار فاطمیه/اراک،ابتدای بلوار فاطمیه

شناسه موتورخانه :B3 12030645754

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012270210

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد