نام ساختمان و آدرس : بیمارستان شهید دوران شیراز/ استات فارس،شیراز، بلوار مدرس، درب دوم پایگاه هوایی، بیمارستان شهید دوران

شناسه موتورخانه :

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010970091

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/10/17

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد