نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان فرودگاه بین المللی آیت الله آیت الهی/استان فارس، لارستان، بلوار پرواز، فرودگاه بین المللی

شناسه موتورخانه :C3 5138504079

شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030450440

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1403/03/23

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد