نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان اداره ثبت احوال زنجان/استان زنجان، زنجان، آزادگان، مجتمع ادارات اداره کل ثبت احوال استان زنجان

شناسه موتورخانه :B131906322440

شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030110433

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1403/02/30

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد