نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان اداره آبفا قزوین/استان قزوین، قزوین، خیابان سعدی، جنب منبع آب

شناسه موتورخانه :B1318044140550

شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030100432

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1403/02/30

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد