نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان دانشکده  بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی پردیس نازلو ارومیه/استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان سرو، دانشگاه علوم پزشکی پردیس نازلو ارومیه

شناسه موتورخانه :B1222051690385-1

شماره گزارش بازرسی : SNE03FB030070434

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1403/02/31

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد