نام متقاضی : شهرداری منطقه 3 زنجان

شماره گواهینامه : SNE02FH020880256

ارتفاع بحرانی : 197

تاریخ صدور : 1402/09/05

تاریخ اعتبار : —-