نام متقاضی : شهرداری منطقه 3 زنجان

شماره گواهینامه : SNE02FH020870255

ارتفاع بحرانی : 199

تاریخ صدور : 1402/09/05

تاریخ اعتبار : —-