نام متقاضی : شهرداری منطقه 3 زنجان

شماره گواهینامه : SNE02FH020860254

ارتفاع بحرانی : 201

تاریخ صدور : 1402/09/05

تاریخ اعتبار : —-