نام متقاضی : قصربازی پارسیان

شماره گواهینامه : SNE02FH020830251

ارتفاع بحرانی : 120

تاریخ صدور : 1402/08/29

تاریخ اعتبار : —-