نام متقاضی : قصربازی پارسیان

شماره گواهینامه : SNE02FH020820250

ارتفاع بحرانی : 160

تاریخ صدور : 1402/08/29

تاریخ اعتبار : —-