نام ساختمان و آدرس :موتورخانه بانک سپه شعبه شیراز/استان فارس، شیراز، نبش بازار وکیل(نبش خیابان طالقانی)

شناسه موتورخانه :B3 5023059989

شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021870388

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1402/12/10

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد