نام ساختمان و آدرس :موتورخانه بانک سپه ساختمان مدیریت اجرایی شماره دو شیراز/استان فارس، شیراز، بلوار پاسداران، روبه روی خیابان شهید آقایی

شناسه موتورخانه :B3 50380630047

شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021720387

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1402/12/10

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد