نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان حوزه هنری یزد/استان یزد، یزد، خیابان کاشانی، کوچه آزادی

شناسه موتورخانه :B1314015413750

شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021580384

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید نمی باشد

تاریخ معاینه فنی : 1402/10/13

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد