نام ساختمان و آدرس :موتورخانه بانک سپه ساختما ن شماره سه سرپرستی شیراز/استان فارس، شیراز، بلوار زرهیف نبش بلوار قدوسی شرقی

شناسه موتورخانه :B3 5144897412

شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021520385

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1402/12/10

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد