نام بهره بردار : حبیب کمالی ( 610 )

بارکد وسیله : 34304

محل بوستان : فارس ، شیراز ، خیابان سراج

شماره گواهینامه : SNE01FI010130052

تاریخ صدور : 1401/08/01

تاریخ اعتبار : 1402/07/07