نام بوستان : بوستان معلم ( 457 )

نام بهره بردار : عبداله رجایی  ( 9447 )

بارکد وسیله : 70648

محل بوستان : فارس ، شیراز ، میدان معلم

شماره گواهینامه : SNE01FI010120051

تاریخ صدور : 1401/06/15

تاریخ اعتبار : 1402/06/14