نام بوستان : پارک حاشیه ای دارابگرد ( 11936 )

نام بهره بردار : علیرضا علی پور ( 8504 )

بارکد وسیله : 64220

محل بوستان : فارس ، داراب ، بلوار دانشگاه ، پارک حاشیه ای دارابگرد

شماره گواهینامه : SNE01FI010060045

تاریخ صدور : 1401/03/26

تاریخ اعتبار : 1402/03/22