نام بوستان : بوستان جمال زاده ( 2009 )

نام بهره بردار : مریم نام آور زنگنه  ( 7830 )

بارکد وسیله : 69526

محل بوستان : فارس ،فسا ، خیابان شهیدان اشرافی ، بوستان شهید جمال زاده

شماره گواهینامه : SNE01FI010050050

تاریخ صدور : 1401/06/05

تاریخ اعتبار : 1402/05/13