نام بوستان : بوستان ساحلی ( 11561 )

نام بهره بردار : محمدنوروزی ( 8422 )

بارکد وسیله : 63138

محل بوستان : شیراز ، خیابان حاشیه شهرداری

شماره گواهینامه : SNE01FI010020042

تاریخ صدور : 1401/02/27

تاریخ اعتبار : 1402/02/05