نام بوستان : بوستان 5000 واحدی گلدشت معالی آباد  (12943)

نام بهره بردار : مجدالدین صمیمی ( 9392)

بارکد وسیله : 71377 و 71378 و 71379

محل بوستان : شیراز ، گلدشت معالی آباد

شماره گواهینامه : SNE01FI000010041

تاریخ صدور : 1401/02/27

تاریخ اعتبار : 1401/12/28