نام متقاضی : قصربازی پارسیان

شماره گواهینامه : SNE01FH010030169

ارتفاع بحرانی : 206  CM

تاریخ صدور : 1401/03/31

تاریخ اعتبار : 1402/03/30