نام متقاضی : آقای عبدالخالق میری 

شماره گواهینامه : SNE01FH010010147

ارتفاع بحرانی : 208 CM

تاریخ صدور : 1401/03/26

تاریخ اعتبار : 1402/03/25