شماره گواهینامه : SNE01FC010020002

مشخصات : TADANO MOBILE CRANE

شماره شناسایی : FA0088

سریال : 300208

SWL ( اصلی / کمکی ) : 4 تن  / 1 تن

تاریخ صدور : 1401/03/08

تاریخ اعتبار : 1401/09/08