نام ساختمان و آدرس : دانشگاه پیام نور شیراز/ استات فارس،شیراز، شهرک گلستان، دانشگاه پیام نور

شناسه موتورخانه :

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010980090

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/10/27

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد