نام ساختمان و آدرس : ساختمان کمیته امداد امام خمینی / استان فارس ، سپیدان، خوابگاه دخترانه سپیدان

شناسه موتورخانه : A8 5105423603

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010150018

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/05/15

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد