نام ساختمان و آدرس : ساختمان کمیته امداد امام خمینی / استان فارس ، داراب ، بلوار مطهری

شناسه موتورخانه : B135021065730

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010140017

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/05/10

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد