نام ساختمان و آدرس :  ساختمان کمیته امداد امام خمینی فیروزآباد / فیروزآباد ، خیابان مقدسی

شناسه موتورخانه : B125022440159

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010020008

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/04/20

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد