نام بوستان : پارک جنگلی انقلاب زرقان

نام بهره بردار : حسین حسین نیا

بارکد وسیله : 12204

محل بوستان : فارس شهرستان زرقان – پارک جنگلی انقلاب زرقان

شماره گواهینامه : SNE01FA010220022

تاریخ صدور : 1401/06/06

تاریخ اعتبار : 1402/06/05