نام بوستان : بوستان آزادی

نام بهره بردار : حمیدرضا کراری

بارکد وسیله : 75697 و 75699

محل بوستان : فارس ، شهرستان کوار ، خیابان اکبر آباد

شماره گواهینامه : SNE01FA010200020

تاریخ صدور : 1401/05/23

تاریخ اعتبار : 1402/05/09