نام بوستان : شهربازی انتظار 2

نام بهره بردار : امین صابریان

بارکد وسیله : 36809 و 33534

محل بوستان : شیراز بلوار دکتر حسابی بوستان انتظار 2

شماره گواهینامه : SNE01FA010150015

تاریخ صدور : 1401/05/03

تاریخ اعتبار : 1402/04/30