نام بوستان : شهدا

نام بهره بردار : صدیقه دستان

بارکد وسیله : 34546

محل بوستان : فارس – شیراز – بلوار رضوان – بوستان شهدا

شماره گواهینامه : SNE01FA010080011

تاریخ صدور : 1401/03/30

تاریخ اعتبار : 1401/03/10